Hvad er religion?

Ifølge Wikipedia kommer ordet religion formodentlig af det latinske religare, der betyder “at binde” eller “fortøjre”, eller af relegere (“genlæse, gensamle”).

Antikken
Religio havde flere betydninger på latin: ‘Gudsfrygt‘, ‘fromhed‘, ‘hellighed‘, men også hensigt, betænkelighed, skrupel, pligt, samvittighedsfuldhed eller overtro. De tidligste skrift-kilder for anvendelsen af begrebet findes i Plautus‘s komedier (ca. 250–184 f.kr.) og hos Cato den Ældre (234–149 f.kr.).[1] Ifølge Cicero (106-43 f.Kr.) stammer religio fra relegere, med den bogstavelige betydning ‘gen-oplæse, gen-samle, gen-udvikle’, men forstået som ‘overvejende, med omhu’. Cicero tolkede her med tanke på tempelkulten, for hvilken der gjaldt en nøjeregnende agtsomhed. Denne religio – den samvittighedsfulde overholdelse af overleverede regler – modstillede han superstitio – efter den oprindelige betydning af ekstase – som en overdreven form for religiøsitet, eksempelvis at bede eller ofre i dagevis.[2]

I det 4. århundrede gav den kristne apologet Lactantius en anden etymologisk oprindelse for religio, nemlig i religare med den bogstavelige betydning ‘binde sig til’ og i forståelsen trosbåndet som binder den troende til Gud. Dette var også en polemik mod Cicero’s skelnen mellem religio og superstitio.[3]

Betydningshistorie
Begrebet religio henholdsvis religiosus blev brugt om middelalderens kirkeordner . Betydningen findes bevaret i den romersk-katolske kirkes kirkeret . I middelalderen og i den tidlige moderne tid kunne de troendes fællesskab blive beskrevet gennem begreberne – (latin) fides– ‘tro’ – (latin) lex – ‘lov’ og – (latin) secta – ‘retning,parti’ . Religion kom til at betyde en lære, der alt efter overbevisning kunne holdes for falsk eller sand . Først efter reformationen, og specielt i oplysningstiden kom en mere abstrakt betydning til, i lighed med de nutidige udlægninger af religions-begrebet .

I de fleste ikke-europæiske sprog fandtes ikke nogen præcis oversættelse af ordet religion førend det 19. århundrede .

Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Religion

Nu om stunder har religion for det meste ikke den samme betydning som beskrevet ovenfor for mennesker i den vestlige verden. Ikke mange føler sig ‘bundet til’ eller forpligtet af en metafysik magt. Og gudsdyrkelse er i bedste fald begrænset til en foreteelse om søndagen, ved de kirkelige højtider påske og jul eller når nogen skal giftes eller er døde. Denne forandring er sket over flere århundreder, idet den begyndte med oplysningstiden i 1700-tallet og tog fart i 1900-tallet især efter 2. verdenskrig og ungdomsoprøret i slutningen af 1960’erne. Antallet af medlemmer af Folkekirken og andre trossamfund ses stort set kun at gå en vej – nedad. Tidligere tiders religiøse traditioner og ritualer har en stærkt begrænset betydning for mennesker i det 21. århundrede.

Print Friendly, PDF & Email
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert